Cụ thể, thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thị xã đã triển khai 130 cuộc thanh tra và 02 cuộc kiểm tra (có 22 cuộc năm 2016 chuyển sang), trong đó có 88 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 42 cuộc thanh tra đột xuất và 02 cuộc kiểm tra. Kết quả đã ban hành kết luận 103 cuộc thanh tra và 02 báo cáo kết quả kiểm tra; đang hoàn thiện kết luận 17 cuộc; đang triển khai tại đơn vị 10 cuộc. Qua kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 56.277,29 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh và thanh tra các đơn vị đã triển khai 27 cuộc thanh tra trách nhiệm, kết thúc và ban hành kết luận 26 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Luật Khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra, đã kiến nghị các đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện Luật PCTN như: Việc phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo chưa chính xác; việc lập hồ sơ giải quyết KN,TC chưa đầy đủ; chưa theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại, Quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; việc lập bản kê khai TSTN chưa đúng mẫu quy định, chưa đầy đủ nội dung...  

Thanh tra các sở, ngành đã thành lập 583 đoàn thanh tra và  6.389 cuộc thanh tra độc lập trên các lĩnh vực như: Bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, kinh doanh điện, xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, bảo vệ thực vật, gia súc, gia cầm; đo lường chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa; xây dựng nhà ở, công trình; chất thải y tế, an toàn bức xạ; hành lang an toàn đường bộ; hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ du lịch, bản quyền tác giả, in ấn, xuất bản, văn hóa phẩm, giao thông vận tải, an toàn lao động... Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 6.873 cá nhân và 181 tổ chức với số tiền vi phạm là 79.483 triệu đồng, kiến nghị thu hồi: 4.498 triệu đồng; xử lý tài sản vi phạm: 484 triệu đồng; đã thu số tiền: 73.560 triệu đồng; tước 564 giấy phép lái xe.

Ngoài ra, công tác giám sát kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra và đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra được thanh tra tỉnh, Thanh tra cấp huyện, sở, ngành đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các đoàn thanh tra. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các Đoàn thanh tra thực hiện đúng quy định của Luật thanh tra về quy trình, thời gian và nguyên tắc hoạt động của đoàn thanh tra đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động thanh tra. Trên cơ sở quy định về hoạt động giám sát của Thanh tra Chính phủ tại Thông tư số 05/2015, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã nghiên cứu xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giám sát Đoàn thanh tra và thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, nhằm cụ thể hóa chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn của tổ giám sát, công chức được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra; trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra trong hoạt động giám sát; những nội dung, những khâu công việc cần giám sát để đảm bảo tính minh bạch; nhằm ngăn ngừa các biểu hiện, hành vi “rung dọa”, hay thỏa hiệp để bỏ lọt kết quả thanh tra, việc chấp hành quy chế hoạt động của đoàn thanh tra trong hoạt động thanh tra; giải quyết tốt mối quan hệ và những yếu tố phát sinh làm cản trở giữa hoạt động thanh tra với hoạt động giám sát.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 03/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị toàn quốc về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo” và các văn bản chỉ đạo, định hướng công tác năm 2017 của Thanh tra Chính phủ UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 về “Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới” trong đó đề cập nhiều giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 03/10/2017 về tiếp tục kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phức tạp kéo dài, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC theo kết quả rà soát đợt 1 của Kế hoạch số 2100/KH-TTCP. Ngoài ra, giao Thanh tra tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, thường xuyên rà soát, theo dõi diễn biến tình hình KN, TC, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh, để chủ động chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp…

Để phát huy những kết quả đã đạt được cũng nhu hạn chế những khó khăn, vướng mắc, Thanh tra tỉnh Quảnh Ninh cho biết, công tác thanh tra trong năm 2018 cần tiếp tục triển khai thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phấn đấu đạt 100% kế hoạch được duyệt. Triển khai kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động Đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra; quyết định, kiến nghị xử lý sau thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại; quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo có hiệu lực pháp luật. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010. Đề xuất Thanh tra Chính phủ xây dựng định hướng công tác thanh tra năm 2019 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và khảo sát xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của tỉnh Quảng ninh.

leftcenterrightdel
Thanh tra tỉnh Quảng Ninh 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 03/11/2016 của văn phòng Chính phủ về “Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”, đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/2/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 36-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tiếp công dân và giải quyết KN, TC; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong tình hình mới. Trong đó, ngành Thanh tra thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan cùng cấp đặc biệt quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người; tiếp tục rà soát các vụ phức tạp, kéo dài để phục vụ công tác tổng kết 04 năm triển khai thực hiện kế hoạch 2100/KH-TTCP theo chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ./.

Dương Thái