Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, về khiếu nại, so với năm 2016 giảm 8,67% số đơn và giảm 16,3% số vụ việc. Số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai chiếm 60,4% trong tổng số đơn khiếu nại. Về tố cáo, so với năm 2016 giảm 9,74% số đơn và giảm 14,4% số vụ việc. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỉ lệ 62,3% tổng số đơn tố cáo. Tuy tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp và gay gắt. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Về công tác tiếp công dân, các cơ quan hành chính nhà nước tiếp 352.102 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 8,5% so với năm 2016), với 220.015 vụ việc, có 4.621 đoàn đông người (tăng 10,2%). Bên cạnh đó, về công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính tiếp nhận 263.722 đơn thư các loại, trong đó có 57.983 đơn khiếu nại, 15.555 đơn tố cáo. Có 154.095 đơn đủ điều kiện xử lý với 24.540 vụ việc khiếu nại, 6.602 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tiếp 29.626 lượt công dân, giảm 5,9% so với năm 2016; tiếp nhận 82.545 đơn thư các loại, giảm 6,2% so với năm 2016. Các tòa án đã tiếp 70.793 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 23.139 đơn thư các loại.

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017. Ảnh: Đình Nam 

Theo đó, Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 (bao gồm cả nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Trong quá trình thảo luận, có 12 lượt đại biểu thảo luận và 01 lượt đại biểu tranh luận, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác kiểm sát, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; cơ bản tán thành với những nhận định, đánh giá về tình hình khiếu nại, tố cáo, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những giải pháp được đề cập trong các báo cáo; đồng thời, phân tích, đánh giá và kiến nghị làm sâu sắc, cụ thể thêm một số nội dung: Về tình hình khiếu nại, tố cáo: nói chung vẫn còn phức tạp và gay gắt; tình hình khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực hành chính giảm; khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tăng; Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong năm 2017 đã đạt được một số kết quả chuyển biến tích cực hơn so với năm trước, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng được giải quyết...

Tuy nhiên, nhìn chung, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn chưa kịp thời, chất lượng còn hạn chế; tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp còn nhiều, số vụ khiếu nại đông người có xu hướng tăng; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu đề ra, số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc trách nhiệm của Tòa án nhân dân tồn lại, chuyển kỳ sau nhiều; việc kiểm sát phát hiện vi phạm trong các bản án, quyết định đã có hiệu lực còn hạn chế, số lượng vụ việc kiểm sát trực tiếp còn ít.

Các nguyên nhân chủ yếu có thể kể đến là tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp xuất phát từ những bất cập trong công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực, chưa bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp; một số chính sách, pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn, tính ổn định chưa cao. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa làm hết trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, chưa gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; còn xảy ra vi phạm trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vẫn tồn tại những bản án tuyên không rõ ràng, khó thi hành, còn để xảy ra oan sai trong hoạt động tư pháp...

Quốc hội cơ bản tán thành các giải pháp, kiến nghị được nêu trong các báo cáo; đồng thời, các đại biểu kiến nghị thêm nhiều giải pháp cụ thể, bao gồm cả những giải pháp trọng tâm, then chốt cần thực hiện ngay và giải pháp cơ bản, lâu dài nhằm tiếp tục cải thiện tình hình và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày 08/11, buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở tổ về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) ; buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ./.

Lan Anh