Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), 6 tháng đầu năm 2019, Vụ III tiếp tục hoàn thành 04 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang và được giao 03 cuộc thanh tra, trong đó có 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất. Đồng thời, Vụ còn thực hiện một số nhiệm vụ khác, như: Chủ trì thực hiện 07 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ giao.

Ngoài các cuộc thanh tra được giao, trong 6 tháng đầu năm 2019, Vụ tham gia cùng các cục, vụ đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, xây dựng thể chế, công tác tổ chức cán bộ…

Mặt khác, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC đối với Bộ, ngành được phân công theo dõi. Cụ thể, nghiên cứu các kết luận thanh tra do các Bộ, ngành gửi tới; tham gia góp ý kiến một số văn bản quy phạm pháp luật của một số bộ, ngành thuộc lĩnh vực Vụ theo dõi quản lý và các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của Thanh tra Chính phủ…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Vụ III (ảnh: Đăng Khoa)

Cùng với đó, Vụ còn thực hiện tốt công tác xây dựng nội bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, thực hiện Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 656/KH-TTCP ngày 07/5/2018 của Thanh tra Chính phủ sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự của cơ quan, Vụ đang xây dựng Quy chế làm việc của Vụ để đảm bảo cho hoạt động của Vụ được thông suốt đạt chất lượng, hiệu quả.

Như vậy, 6 tháng đầu năm 2019, trong chỉ đạo, điều hành về công tác thanh tra, Vụ luôn bám sát các Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Sau khi chương trình, kế hoạch công tác của Vụ được Tổng Thanh tra phê duyệt, Vụ đã triển khai nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch được duyệt. Hầu hết các nhiệm vụ được Tổng Thanh tra giao để đã hoàn thành; công tác quản lý nhà nước được tăng cường.

Những tháng còn lại của năm 2019, Vụ tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt cũng như đột xuất đã được giao. Đồng thời, chủ động làm việc với một số Bộ, ngành thuộc lĩnh vực Vụ theo dõi để nắm tình hình xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 của Vụ, góp phần xây dựng Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi được giao…/.

Minh Nguyệt