leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ - Internet
 

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý Kết luận 03 cuộc thanh tra: Thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trong 02 năm (2016 và 2017); thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh và thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc; đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế từ năm 2013 - 2017 tại Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh đó, triển khai 03 cuộc thanh tra: Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dụng cơ bản từ năm 2013 đến năm 2017 tại Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai; thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dụng cơ bản tại UBND huyện Duy Xuyên (từ năm 2013 đến năm 2018); thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dụng cơ bản của ƯBND huyện Tiên Phước.

Thanh tra Tỉnh cũng ra Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ NSNN đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Hội An. Báo cáo UBND tỉnh xử lý Kết luận thanh tra tại Dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty cổ phần Đầu tu Thiên Tân Thành theo chỉ đạo của ƯBND tỉnh tại Công văn số 7507/ƯBND-NC ngày 25/12/2018.

Trong tháng 01/2019, công tác tiếp công dân tại các đơn vị, địa phương được duy trì thường xuyên. Ban Tiếp công dân tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tiếp 61 vụ, 64 lượt, 75 người; tiếp nhận 71 đơn.

Cùng kỳ, Thanh tra tỉnh đã đôn đốc các đơn vị chấp hành nghiêm quyết định xử lý về thanh tra của UBND tỉnh Quảng Nam. Qua đó, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nuớc (tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh) hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Trong tháng 2, Thanh tra tỉnh sẽ triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và các đơn vị có liên quan; tiếp tục thực hiện 03 cuộc thanh tra nói trên và báo cáo UBND tỉnh thẩm định Kết luận thanh tra tình hình sử dụng đất Công ty CP Đại Phước Xanh Đại Lộc.

Ngoài ra, sẽ duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân của tỉnh, của các ngành, các cấp và tại Thanh tra tỉnh; nhận và xử lý đơn thư; thực hiện giải quyết các vụ việc tố cáo phát sinh theo đúng quy định./.

Lan Anh