Ngay từ khi ban hành Luật Thanh tra năm 2010, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh qua đó phát huy tối đa vai trò của cơ quan thanh tra trong hoạt động quản lý, điều hành của mình.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh buổi tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra.

Về kiện toàn tổ chức bộ máy, các quan thanh tra trên địa bàn tỉnh được kiện toàn tổ chức, bộ máy đầy đủ theo quy định pháp luật. UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh theo hướng chuyên sâu, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước và tiến hành thanh thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra đã kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhiều vi phạm, thu hồi tiền, đất đai và tài sản vi phạm cho Nhà nước và trả lại tiền, đất đai cho nhân dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời kiến nghị xử lý hành chính, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, tham nhũng; kịp thời làm rõ những thông tin dư luận quan tâm, bức xúc đã được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo ngành, địa phương, nhân dân, dư luận đồng tình, vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra được nâng lên.

Qua công tác thanh tra, các cơ quan thanh tra đã kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật; giúp đối tượng thanh tra tự chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện đúng, đầy đủ quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, địa phương góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành Luật Thanh tra 2010 vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và các cơ quan có liên quan đã phối hợp, hỗ trợ cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan thanh tra, đoàn thanh tra; tổ chức thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị thanh tra. Bên cạnh đó, vẫn còn một số trường hợp đối tượng thanh tra không chấp hành, cố tình che dấu, cung cấp không đầy đủ, không trung thực, cố tình làm thất lạc hồ sơ, tài liệu, đặc biệt là các vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, tham nhũng, tài chính thường có thủ đoạn rất tinh vi nhằm cản trở hoạt động thanh tra nhưng các biện pháp chế tài thường không được cơ quan thanh tra áp dụng triệt để hoặc không đủ mạnh để răn đe, buộc đối tượng thanh tra phải thực hiện yêu cầu thanh tra.

Pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về việc sử dụng con dấu của Trưởng đoàn thanh tra là nguyên nhân làm hạn chế hiệu lực pháp lý và việc áp dụng các quyền của trưởng đoàn thanh tra đối với những trường hợp bố trí trưởng đoàn thanh tra là trưởng, phó trưởng phòng, thanh tra viên .

Việc tổ chức thực hiện giám sát hoạt động đoàn thanh tra đối với cấp sở, huyện phần nhiều còn mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả trên thực tế. Qua thực tiễn hoạt động giám sát chưa phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động Đoàn thanh tra.

Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra nhưng các biện pháp chế tài đảm bảo việc thực hiện kết luận thanh tra và các quyết định xử lý về thanh tra chưa đủ tác dụng mạnh mẽ để pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn đã quy định chi tiết, cụ thể về trình tự, thủ tục, biểu mẫu. Tuy nhiên, đối với hoạt động thanh tra liên ngành hiện nay chưa có quy định hướng dẫn cụ thể vì vậy trong quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Từ những tồn tại hạn chế nêu trên UBND tỉnh kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, Luật Thanh tra và ban hành mới các văn bản hướng dẫn thi hành  phù hợp với tình hình thực tế  hiện nay; có văn bản hướng dẫn việc trưởng đoàn thanh tra được sử dụng dấu của cơ quan chủ trì tiến hành thanh tra theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh buổi tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra.

Đồng thời, kiến nghị thay thế Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra để đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2013/TT-TTCP 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đảm bảo phù hợp các quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP 27/3/2015 quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Sửa đổi Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo hướng quy định các đoàn thanh tra do Thanh tra sở, Thanh tra huyện tiến hành thì không cần thiết phải thực hiện giám sát hoặc có quy định tiêu chí cụ thể trường hợp nào cần thực hiện giám sát, trường hợp nào không cần phải thực hiện giám sát.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét xây dựng cơ sở dữ liệu chung về kế hoạch thanh tra hoặc phần mềm quản lý kế hoạch thanh tra toàn quốc (kể cả cuộc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất), nhất là đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc phát hiện, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra hiệu quả hơn, nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi công tác đánh giá, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, chống tham nhũng và vi phạm pháp luật qua hoạt động thanh tra, UBND tỉnh đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ điều tra cho lực lượng thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh và Thanh tra huyện.

Đình Thuyết