Năm 2018, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 124/KH-TU ngày 26/6/2014 của Thành ủy về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, các văn bản chỉ đạo khác của Thanh tra Chính phủ và UBND Thành phố về công tác thi đua khen thưởng; phong trào thi đua của Ngành đã có sự chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung và hình thức.

Công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể và cá nhân được quan tâm và chú trọng. Các đơn vị trong Ngành đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua của đơn vị, bám sát các chỉ tiêu thi đua theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố và cam kết giao ước thi đua của Cụm; việc đăng ký các danh hiệu thi đua được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp. Công tác khen thưởng đã thể hiện được sự tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của tập thể, cá nhân, tinh thần đoàn kết, kịp thời động viên khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua của công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Ảnh: L.A 

Qua thực hiện phong trào thi đua, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: công tác thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý kinh tế, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhiều tỷ đồng và kiến nghị xử lý những tập thể và cá nhân vi phạm một cách nghiêm túc; trong lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC, đã chủ động tham mưu cho Thành phố triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 35/CT-BCT ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, củng cố kiện toàn bộ máy Tiếp công dân từ Thành phố đến cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC; thường xuyên rà soát, tập trung giải quyết các vụ KNTC tồn đọng, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, qua đó đó góp phần hạn chế tình trạng KNTC vượt cấp; công tác PCTN tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ CCNV, thanh tra viên luôn được chú trọng; do đó hầu hết CCNV ngành Thanh tra đều giữ vững phẩm chất chính trị, luôn có ý thức phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để công tác thi đua là động lực giúp cán bộ công chức, thanh tra viên các đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị, sự phối hợp chặt chẽ của đoàn thể quần chúng trong việc phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; công tác thi đua phải thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức và bám sát vào việc thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành, của địa phương từ đó xây dựng kế hoạch, nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, đề ra các biện pháp tích cực, hiệu quả theo từng chủ đề thi đua phù hợp.

Cần thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, tích cực, tiêu biểu, đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua. Việc khen thưởng phải thực hiện kịp thời, đúng thành tích, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định. Việc tôn vinh các thành tích phải được coi trọng, hình thức tổ chức trao tặng phải trang trọng và thiết thực thì công tác thi đua, khen thưởng mới có tác dụng lôi cuốn và có sức lan toả, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Bên cạnh đó cần củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng và tăng cường việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng ở cơ quan, đơn vị.

Để công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 thực sự là động lực thúc đẩy toàn ngành hoàn thành tốt các mục tiêu trên, ngành thanh tra thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra về truyền thống vẻ vang, những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong Ngành qua 73 năm xây dựng và trưởng thành. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố phát động, động viên cán bộ, công chức, người lao động toàn Ngành tập trung mọi nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chương trình công tác thanh tra năm 2019, kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống của ngành Thanh tra.

Trên cơ sở kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và nội dung phong trào thi đua do Thanh tra Thành phố phát động, các đơn vị trong Ngành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua khen thưởng với nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm 2019 tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng phong trào thi đua vào việc hoàn thành chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Ngành cũng như của địa phương năm 2019.

Không chỉ vậy, còn tổ chức tốt phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo lĩnh vực, thi đua đột xuất ở từng đơn vị. Phát động thi đua gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua ở từng đơn vị; tiến hành sơ kết, tổng kết thi đua, bình xét khen thưởng, lập hồ sơ đề nghị khen thưởng theo đúng quy định. Ngoài ra, sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng quy trình. Chú trọng phát hiện nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng, quan tâm khen thưởng cho đội ngũ công chức, nhân viên không giữ chức vụ quản lý./.

Lan Anh