Trong năm 2018, toàn ngành thanh tra Sơn La đã triển khai thực hiện 170 cuộc thanh tra, kiểm tra (165 cuộc theo kế hoạch, 5 cuộc đột xuất), kết thúc 155 cuộc, ban hành 161 kết luận (15 cuộc đang triển khai thực hiện).

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế là 11.133 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách 6.005 triệu; kiến nghị xử lý khác với số tiền là 5.128 triệu đồng; ban hành 329 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 272 cá nhân và 57 tổ chức với số tiền 3.839 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 341 cá nhân và 174 tổ chức. Đến nay, đã thu hồi ngân sách 11.806 triệu đồng, đạt 95% và đã tiến hành kiểm điểm 338 cá nhân và 173 tổ chức, đạt 99%.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra Sở, ngành và địa phương đã thực hiện 37 cuộc thanh tra hành chính (32 cuộc theo kế hoạch và 5 cuộc đột xuất), đã kết thúc 22 cuộc, ban hành 28 kết luận (còn 15 cuộc đang triển khai thực hiện). Qua kết quả thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế là 969,52 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 865,52 triệu đồng; xử lý khác với số tiền là: 104,00 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 65 cá nhân và 22 tổ chức có liên quan. Đến nay đã thu 1.418 triệu đồng, đạt 94,19%.

Thanh tra các Sở, ngành đã triển khai 133 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 533 tổ chức và cá nhân. Qua thanh tra phát hiện 428 tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số tiền 10.163,61 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5.139,72 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác: chấn chỉnh rút kinh nghiêm chứng từ chi thanh toán; giảm trừ thanh toán, quyết toán; sai sót, tồn tại về điều kiện vay vốn, hồ sơ vay vốn, sử dụng vốn vay sai mục đích với số tiền 5.023,89 triệu đồng; đã ban hành 329 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 272 cá nhân và 57 tổ chức với số tiền 3.838,90 triệu đồng trong các lĩnh vực thuế, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, nghệ thuật, nông nghiệp. Đến nay đã thu được 8.475,42 triệu đồng, đạt 94,40%.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Trong công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 16 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với 26 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 19 đơn vị còn tồn tại, hạn chế; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 60  tổ chức và 136  cá nhân. Đến nay, đã tiến hành kiểm điểm 54  tổ chức và 128  cá nhân.

Trong năm 2018, Thanh tra tỉnh và thanh tra các Sở, nghành và địa phương đã tiến hành mở 49 lớp tập huấn, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng đối với 5.426 cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân. Đồng thời, đã tham mưu ban hành mới, sửa đổi và bổ sung 6  văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác thanh tra.

Các cơ quan thanh tra đã bám sát kế hoạch được phê duyệt và nhiệm vụ đột xuất được giao, có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ đúng hạn, đạt hiệu quả cao, triển khai tương đối toàn diện trên các lĩnh vực như: Thanh tra tỉnh; Thanh tra Ban Dân tộc, Cục thuế, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp, Sở Giáo dục; huyện Quỳnh Nhai, Sông Mã và thành phố. Từ đó, kịp thời phát hiện các khuyết điểm vi phạm, góp phần chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm và tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, tác động tích cực đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Trong năm 2019, các cơ quan được giao chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân  thuộc những lĩnh vực được xã hội quan tâm: Bảo vệ môi trường, chất lượng, nhãn mác sản phẩm hàng; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, khám chữa bệnh, kinh doanh, hành nghề y dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm; kinh doanh điện, xăng dầu, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống vật nuôi, cây trồng, gia súc, gia cầm; an toàn giao thông; lao động, việc làm.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, các cơ quan thanh tra tiếp thu thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/03/2015 của Chính phủ về quy định việc thực hiện kết luận thanh tra./.

Lan Anh