Báo cáo của Thanh tra tỉnh cho thấy, qua thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm 25.706,8 triệu đồng, trong đó: kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 20.242,5 triệu đồng , kiến nghị xử lý khác 4.568,2 triệu đồng; tịch thu hàng hóa vi phạm với giá trị 896,1 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.620,1 triệu đồng và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của 51 tập thể, 96 cá nhân.  

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm sát sao. Năm 2017, các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã tiếp 3.727 lượt công dân (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2016), với 68 lượt đoàn đông người có từ 5 người trở lên, tiếp nhận, xử lý 2.211 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2016). UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các đơn vị tập trung giải quyết các vụ việc nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh. Tính đến nay, đã giải quyết 14/16 vụ việc khiếu nại kéo dài. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bản tỉnh, tỉnh ủy cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, trong năm 2017,  Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến các Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về PCTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, phát hiện và xử lý nghiêm, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đồng thời tăng cường phân cấp quản lý cho các cấp, các ngành; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức kinh tế và công khai minh bạch hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, tổ chức, doang nghiệp, nhân dân giám sát. Với những biện pháp thiết thực, trong năm 2017, công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Ninh Bình đã có sự chuyển biến tích cực. Các cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Bình đã điều tra, truy tố, xét xử 04 vụ, 09 bị can liên quan đến tham nhũng. Các cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng cũng đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm và thực hiện xử lý đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời... Sau các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình ở các địa phương, đơn vị được kiểm tra đã góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

leftcenterrightdel
 

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, năm 2018, UBND tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các tổ chức Thanh tra trong tỉnh sớm kết thúc các cuộc thanh tra đã triển khai và tập trung thanh tra trách nhiệm về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và PCTN của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên một số lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, môi trường, đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, ngân sách; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình nông thôn mới; chính sách xã hội... Đồng thời, tiếp tục tăng cường thực hiện tuyên truyền pháp luật về KNTC đối với cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan Trung ương để tiếp, xử lý các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, có đông người tham gia./.

 

Dương Thái