Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ phối hợp với Đảng ủy Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật. Bộ tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng về các nội dung liên quan đến công tác PCTN. Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã tổ chức thực hiện văn bản số 199-CV/BCSĐ ngày 26/12/2016 của Ban Cán sự đảng Bộ về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 26/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương đảng về việc tổ chức tết năm 2017, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư khóa XI về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Bộ Nội vụ đã thực hiện việc công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách; quản lý và sử dụng đất, trụ sở làm việc; giáo dục; khoa học - công nghệ; thanh tra, giải quyết KNTC; giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và thực hiện công khai, minh bạch việc bổ nhiệm, tiếp nhận, sử dụng, quản lý CBCCVC; báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

Ngoài các hình thức công khai theo quy định pháp luật, việc công khai được thực hiện thường xuyên dưới các hình thức: Tại cuộc họp giao ban công tác tháng của Bộ; thông báo kết quả họp giao ban công tác tháng và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ gửi đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; gửi thông báo dân chủ đến toàn thể CBCCVC qua mạng Eoffice; thông báo tại cuộc họp giao ban công tác tháng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; họp báo; thông tin hoạt động nổi bật của Bộ, lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ; cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên cơ sở quy định pháp luật. Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, Trang tin cải cách hành chính nhà nước thường xuyên được cập nhật, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các hoạt động PCTN, chủ động phối hợp, tiếp cận với các cơ quan, đơn vị để thu thập thông tin PCTN và gương điển hình đấu tranh PCTN.

Để đảm bảo việc thực hành tiết kiệm có hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu của việc quản lý, sử dụng trụ sở cơ quan, Bộ Nội vụ đã ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan Bộ Nội vụ, Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan Bộ Nội vụ, Quy chế về quản lý trụ sở cơ quan Bộ Nội vụ; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý, đơn vị sự nghiệp công, công khai trong việc mua sắm tài sản công, đấu thầu cung cấp dịch vụ.

Lãnh đạo Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ luôn chủ động cắt giảm các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, tập huấn không cần thiết hoặc lồng ghép nhiều nội dung để giảm thiểu số lượng cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đạt chất lượng, đúng mục đích. Văn phòng Bộ tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động chi tiêu, đi lại sử dụng ô tô công, sử dụng thiết bị văn phòng, trụ sở tòa nhà và xây dựng các phương án về quản trị, văn phòng để phục vụ tốt các hoạt động của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ cũng đã xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016, 2017; ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1126/QĐ-BNV ngày 05/4/2017), hướng dẫn các đơn vị dự toán xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về giao khoán, quy chế sử dụng tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu công và sử dụng tài sản đúng mục đích; thực hiện việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác tài chính đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Về việc nhận quà, tặng quà và nộp lại quà tặng, văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ được giao theo dõi việc nhận quà, tặng quà và nộp lại quà tặng tại cơ quan Bộ; các cơ quan trực thuộc Bộ theo dõi việc nhận quà, tặng quà trong cơ quan mình. Qua theo dõi, không có trường hợp nào vi phạm quy chế, không có trường hợp nào được nhận quà, tặng quà và nộp lại quà tặng. Bộ Nội vụ cũng đã xây dựng báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017 gửi Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ.

Đối với việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng, Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ đã triển khai thực hiện việc quy hoạch cán bộ các cấp và luân chuyển một số công chức lãnh đạo hàng năm, trong đó chú trọng việc không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc dễ xảy ra tham nhũng; kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các cấp theo phân cấp quản lý, tập trung vào việc sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ cấp Bộ, cục, vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương trong Bộ. Sau khi được bổ nhiệm, chuyển đổi đa số cán bộ quản lý các cấp đã phát huy được vai trò, vị trí lãnh đạo của mình. Tuy một số đơn vị thuộc Bộ đã triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ nhưng Bộ Nội vụ chưa xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai đồng bộ.

Có thể nói, trong năm 2017, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo sát sao các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nên công tác PCTN của Bộ Nội vụ vẫn được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, cần tích cực phòng ngừa hơn nữa các nguy cơ có thể xảy ra tham nhũng, Bộ Nội vụ tập trung kiểm soát công tác mua sắm công, chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản; đôn đốc thực hiện đúng kế hoạch công tác; kiểm soát chặt chẽ các hành vi lợi ích nhóm liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước cho thấy hiệu quả công tác PCTN trong kỳ báo cáo so với kỳ năm trước đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức do toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác kê khai minh bạch tài sản thu nhập đã được tích cực đôn đốc và hướng dẫn thực hiện.

Với kết quả đã đạt được trên các mặt, trong thời gian qua có thể xác định các giải pháp trong công tác PCTN tại Bộ Nội vụ đã và đang thực hiện có hiệu lực, hiệu quả; dự báo tình hình tham nhũng trong thời gian tới thường tập trung ở các ở các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng cơ bản, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, thi đua, khen thưởng..., do đó cần phải tập trung các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng./.

Lan Anh