Cụ thể, Kế hoạch nhằm thực hiện các mục đích sau:

- Thanh tra các dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi”: Đánh giá toàn diện việc quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, khắc phục những tồn tại trong cơ chế quản lý. Đồng thời, phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện dự án.

- Thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu: Thực hiện trách nhiệm kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng đối với xăng dầu. Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của các tổ chức, cá nhân đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng, đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Thanh tra chuyên đề về sử dụng mã số, mã vạch: Khẳng định vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về mã số, mã vạch. Tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng mã số mã vạch trong mục đích kinh doanh, công bố thông tin trên sản phẩm hàng hóa theo quy định của pháp luật. Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về mã số mã vạch. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng và toàn xã hội hiểu rõ các quy định pháp luật về mã số mã vạch nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích của doanh nghiệp, người tiêu dùng; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về mã số mã vạch.

Theo đó, nội dung thanh tra các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi gồm:

 - Trình tự, thủ tục đề xuất, xét hồ sơ, giao trực tiếp dự án: điều kiện, yêu cầu của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ.

- Việc thực hiện các nội dung khoa học của dự án; chấp hành các quy định về tài chính cho hoạt động KH&CN trong quá trình thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý hoặc phần vốn đối ứng của ngân sách địa phương trong quá trình thực hiện dự án do Trung ương trực tiếp quản lý (nếu có).

- Kết quả thực hiện dự án: Sự ổn định, bền vững của các mô hình; việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả để nâng cao hiệu quả nhân rộng mô hình; việc xây dựng cơ chế hỗ trợ và tổ chức thực hiện nhân rộng kết quả dự án vào sản xuất tại địa phương; số lượng các mô hình được nhân rộng.

Để tránh chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh, kiểm tra doanh nghiệp, với nội dung này không thành lập đoàn thanh tra, kế thừa kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành điều kiện kinh doanh xăng và khí dầu mỏ hóa lỏng do Sở Công Thương chủ trì tại Công văn số 2170/UBND-TM ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh./.

PV