Chuyển nhanh và mạnh từ thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro

Chuyển nhanh và mạnh từ thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro

(ThanhtraVietNam) - Để đạt được các mục tiêu cụ thể trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Trong nhóm giải pháp hỗ trợ, đáng chú ý cần phải tăng cường, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng: Chuyển nhanh và mạnh từ thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro; tập trung thanh tra chuyên đề, trọng tâm, trọng điểm những lĩnh vực, đối tượng, nội dung liên quan đến rủi ro lớn, nguy cơ mất an toàn cao.
Những ai phải chịu trách nhiệm về hậu quả từ sai phạm ở Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Những ai phải chịu trách nhiệm về hậu quả từ sai phạm ở Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc?
(ThanhtraVietNam) - Theo Thông báo kết luận thanh tra số 779/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, nhiều vi phạm, khuyết điểm của Công ty cổ phần Phân đạm...
Khắc phục tồn tại trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Khắc phục tồn tại trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
(ThanhtraVietNam) Theo thông báo Kết luận thanh tra số 84/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ...
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
(ThanhtraVietNam) - Ngày 25/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng...