Nỗ lực xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, chiều ngày 28/7, báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời gian này, Bộ được giao xây dựng 01 Nghị định của Chính phủ, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện Bộ cũng đang xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật, 03 Nghị định của Chính phủ, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 6 tháng qua, Bộ cũng đã ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư, đang xây dựng 14 Thông tư.

Ngoài ra, Bộ còn được giao tổ chức theo dõi, đôn đốc, rà soát, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực phụ trách. Tính đến ngày 30/6/2020, trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 88 nhiệm vụ; đến nay đã hoàn thành 35 nhiệm vụ, đang thực hiện 53 nhiệm vụ theo tiến độ quy định.

Về công tác cải cách hành chính, 6 tháng đầu năm bộ đã triển khai tích cực, bám sát nội dung của Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025; xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch.

leftcenterrightdel
 Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: Minh Khánh) 

6 tháng đầu năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 09 di tích quốc gia đặc biệt. Ban hành Quyết định xếp hạng 21 di tích quốc gia. Thêm 11 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trình UNESCO hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hồ sơ “Nghệ thuật Xòe Thái” ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Ngoài ra, Bộ cũng đã ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức Hội nghị toàn quốc “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” tại Quảng Ninh. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Các hoạt động văn hóa cơ sở bám sát nhiệm vụ tuyên truyền phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức 9 cuộc triển lãm truyên truyền cổ động trực quan, triển lãm tại các tỉnh/thành. Tuyên truyền cổ động Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng”. 

Một số Dự án, đề án cũng đang đực triển khai xây dựng và triển khai: “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030”; “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;  Tiếp tục phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra...  

Đặc biệt, Bộ đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi); xây dựng Đề án “Quảng bá du lịch thông qua các hoạt động điện ảnh”.  Chỉ đạo tổ chức các Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn đất nước, tuần phim ASEAN 2020. Công tác tổ chức thẩm định, phân loại và cho phép phát hành được thực hiện theo đúng quy định. Hệ thống các rạp chiếu phim trong cả nước đã mở cửa trở lại; các đội chiếu phim lưu động của các Trung tâm/Công ty Phát hành phim và Chiếu bóng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hưởng thụ văn hóa của người dân ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 

 Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cũng được thực hiện nghiêm túc; việc thẩm định cấp phép các hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo đúng trình tự, quy định. Tập trung xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương đã xây dựng, thực hiện các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ tốt các sự kiện chính trị lớn của đất nước và tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chỉ đạo, tổ chức các hoạt động triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn tại địa phương. Công tác thẩm định, cấp phép tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh toàn quốc; triển lãm tranh Đồ họa; trang phục truyền thống các nước ASEAN nhân năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. 

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID -19 nhưng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam vẫn đạt 3.686.779 lượt. Khách du lịch nội địa đạt 23 triệu lượt, trong đó có 11,8 triệu lượt khách lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 176.800 tỷ đồng…

Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Chương trình hành động của Ngành 

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động của Bộ và việc sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống ở địa phương và hợp nhất các đơn vị nghệ thuật chuyển sang hình thức ngoài công lập vào Trung tâm văn hóa thành một đầu mối cũng phát sinh những bất cập ....Để khắc phục những khó khăn, bất cập, 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Bộ sẽ tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Chương trình hành động của Ngành VHTTDL, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra cho năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

Bộ sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng văn bản, đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.

Tập trung hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững trình của Thủ tướng Chính phủ. Thẩm định Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, công nhận bảo vật quốc gia; nhiệm vụ lập quy hoạch và quy hoạch bảo tồn di tích.  

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa cơ sở, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến 20 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH”.

Ngoài ra, Bộ cũng sẽ tập trung hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tổ chức tổng kết: hoạt động của hệ thống thư viện công cộng giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Bộ, ngành liên quan trong lĩnh vực thư viện;  Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”.

Tổ chức tốt các Ngày hội, hoạt động giao lưu văn hóa các dân tộc, vùng đồng bào dân tộc. Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Xây dựng Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật có chất lượng cao, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các Hội chuyên ngành ở Trung ương và các địa phương tổ chức thành công các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp năm 2020. Tổ chức tốt các tuần phim, đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước...

Theo TT/Dangcongsan.vn