Quá trình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ xã Khắc Niệm, TP Bắc Ninh (gọi tắt là Dự án), UBND TP Bắc Ninh đã thực hiện thu hồi đất đất nông nghiệp (trồng lúa), trong đó có 19 hộ gia đình đang có đơn KN.

Các công dân KN Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND TP Bắc Ninh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất về đơn giá bồi thường, hỗ trợ (439.000 đồng/m2) khi thu hồi đất nông nghiệp (gọi tắt là Quyết định 2378/QĐ-UBND). Đồng thời, đề nghị bồi thường hoa màu trong 10 năm do không canh tác được.

Nội dung KN trên đã được Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh giải quyết KN lần đầu tại Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 07/3/2019. Tuy nhiên, các công dân không đồng ý và tiếp tục KN với Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả xác minh cho thấy, Quyết định số 2378/QĐ-UBND đã áp dụng đúng theo quy định tại Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (gọi tắt là Quyết định 528/2014/QĐ-UBND) và Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh, về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019), (gọi tắt là Quyết định 552/2014/QĐ-UBND).

Việc các hộ cho rằng đơn giá bồi thường, hỗ trợ ngoài áp dụng theo quy định tại Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 552/2014/QĐ-UBND thì phải bồi thường bổ sung theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 quy định về việc điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh là không có cơ sở để xem xét, vì Quyết định 09/2018/QĐ-UBND chỉ áp dụng cho đất phi nông nghiệp, không áp dụng cho bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Đối với nội dung đòi bồi thường theo diện tích có lợi cho người dân, nếu diện tích thu hồi lớn hơn diện tích trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì bồi thường, hỗ trợ theo diện tích thực tế; nếu diện tích thu hồi nhỏ hơn diện tích trong GCNQSDĐ thì bồi thường, hỗ trợ theo diện tích trong GCNQSDĐ.

Qua kiểm tra, rà soát diện tích thu hồi và diện tích bồi thường của các hộ trong phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2378/QĐ-UBND cho thấy, tất cả các hộ đã được bồi thường, hỗ trợ theo diện tích có lợi nhất đúng theo quy định của pháp luật.

Về nội dung đòi trả 10% đất dân cư dịch vụ đối với diện tích đất bị thu hồi để thực hiện Dự án của các công dân không có cơ sở pháp lý để xem xét. Vì thời điểm các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện Dự án vào tháng 10/2018, vì vậy việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo Luật Đất đai 2013.

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định hướng dẫn thi hành thì chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được chi trả bằng tiền, mức hỗ trợ tối đa bằng 5 lần giá đất nông nghiệp tương ứng.

Tại tỉnh Bắc Ninh, mức hỗ trợ được quy định và áp dụng là 5 lần giá đất nông nghiệp (cụ thể: 5 x 70.000 đồng/m2 = 350.000đ/m2). Tất cả các hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt trong Quyết định số  2378/QĐ-UBND ngày 12/10/2018.

Riêng đối với nội dung đề nghị bồi thường thiệt hại hoa màu do 10 năm không canh tác được, không thuộc phạm vi giải quyết đơn KN lần 2 của các công dân.

Từ những cơ sở nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định: Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, về việc giải quyết đơn KN của công dân khu Thượng, phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, là đúng.

Đồng thời, yêu cầu công dân thuộc 19 hộ khu Thượng, phường Khắc Niệm; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo nội dung Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh./. 

Minh Nguyệt