leftcenterrightdel
 Một góc phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh (ảnh internet)

Ngày 01/3/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Công văn số 675/UBND-NC gửi UBND thị xã Từ Sơn; ông Nguyễn Văn tình và một số công dân, khu Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn về việc trả lời đơn của ông Tình.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tình và 10 công dân; nội dung khiếu nại Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 01/11/2018, Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tình và một số công dân ở khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét vụ việc trên. Ngày 22/02/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 51/BC-STNMT về kết quả xác minh đơn của ông Nguyễn Văn Tình và 10 công dân (đại diện cho 10 hộ gia đình).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh không chấp nhận đơn đề nghị của 10 hộ gia đình khu Dương Lôi, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, vì không có căn cứ pháp luật để xem xét giải quyết.

Cụ thể, đơn của 10 hộ gia đình khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng là đơn đề nghị, không phải là dạng đơn khiếu nại được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011.

Mặt khác, kết luận trong các Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 và Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật. Do đó, việc đề nghị hủy các quyết định giải quyết trên của các công dân là không có căn cứ.

Bên cạnh đó, các công dân đề nghị công nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc do lấn chiếm là không đủ điều kiện theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND thị xã Từ Sơn xem xét, điều chỉnh khu đất 10 hộ gia đình đang có đơn đề nghị sang đấu giá theo quy định đế thu tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước./.

Minh Nguyệt