leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Cụ thể, trong quá trình thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh các vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế, đơn vị kiểm tra, xác minh được quyền gửi văn bản hoặc trực tiếp liên hệ yêu cầu đơn vị liên quan của cơ quan phối hợp cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật thuế.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu (bằng văn bản) của đơn vị đề nghị, đơn vị phối hợp có trách nhiệm bố trí nguồn lực để thực hiện việc kiểm tra, xác minh thông tin và trả lời bằng văn bản theo yêu cầu của bên đề nghị trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật (quy định cũ không giới hạn thời gian).

Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu, phải trả lời và nêu rõ lý do cho đơn vị đề nghị biết trong vòng 03 ngày làm việc, giảm 02 ngày so với quy định cũ.

Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh, đơn vị phối hợp phải chuyển giao ngay vụ việc vi phạm cho đơn vị có thẩm quyền xử lý (quy định cũ giới hạn thời hạn chuyển giao là 05 ngày làm việc);

Đối với vụ việc có tình tiết phức tạp, thời hạn chuyển giao có thể kéo dài không quá 20 ngày làm việc.

Quyết định 2413/QĐ-BTC năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 574/QĐ-BTC ngày 30/3/2015./.

Hoàng Minh