leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn interner

1. Thêm khoản tính đóng BHXH bắt buộc

Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH 2014 quy định: “2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.”

Do đó, kể từ ngày 01/01/2018, các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động cũng thuộc khoản tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc.

2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 27/12/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức:

 

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm

 

 

=

 

 

Tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

 

 

 

X

 

 

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

 

Theo đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH trong năm 2018 là 1,00.

3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Cũng theo quy định tại Điều 3 Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH, thu nhập tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm

 

=

 

Tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm

 

 

X

 

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng

Theo đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH trong năm 2018 là 1,00./.

Hoàng Minh