Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện làm cơ sở để Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy trình quy hoạch, bổ nhiệm theo phân cấp và các quy định hiện hành.

Về nguyên tắc áp dụng, công chức được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan; căn cứ vào phẩm chất đạo đức, năng lực và sở trường của công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Công chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quy định 44/2018/QĐ-UBND cũng nêu rõ điều kiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo như sau:

- Công chức được xem xét đề nghị bổ nhiệm nếu là nguồn tại chỗ trước hết phải có trong quy hoạch đã được phê duyệt, đang giữ ngạch thanh tra viên và tương đương trở lên. Đạt tiêu chuẩn chung về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

- Có thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm.

- Công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ. Trường hợp công chức đã thôi giữ chức vụ, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Không trong thời gian bị xem xét điều tra, truy cứu trách nhiệm hoặc thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

- Trường hợp đặc biệt chưa hội đủ các tiêu chuẩn theo quy định nêu trên do điều kiện khách quan, như: chưa được đào tạo đạt chuẩn, chưa đủ các tiêu chuẩn theo quy định trên do các điều kiện khách quan nhưng có năng lực thực sự nổi trội trong chỉ đạo, hoạt động thực tiễn, được công chức trong ngành tín nhiệm thì cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có thể xem xét, cân nhắc thận trọng và trao đổi bằng văn bản đối với Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ đối với từng trường hợp cụ thể trước khi quyết định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Internet

Điều kiện bổ nhiệm lại được quy định như sau:

- Thời gian bổ nhiệm lại: Công chức khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại, khi hết thời hạn bổ nhiệm nếu do cơ quan, đơn vị chậm làm thủ tục nên chưa được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định bổ nhiệm lại thì người chưa được bổ nhiệm lại không được ký các văn bản, hồ sơ, chứng từ… để điều hành cơ quan, phòng cho đến khi được bổ nhiệm lại theo quy định. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan đến việc chậm trễ sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ. Đạt tiêu chuẩn công chức lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới.

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Đối với công chức lãnh đạo còn đủ 02 năm đến dưới 05 năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đối với công chức lãnh đạo còn dưới 02 năm công tác tính đến tuổi nghỉ hưu thì cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

- Không trong thời gian bị xem xét điều tra, truy cứu trách nhiệm hoặc thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Ngoài ra, theo Quy định 44/2018/QĐ-UBND, có những tiêu chuẩn riêng, cụ thể đối với Trưởng phòng Thanh tra tỉnh, Phó trưởng phòng Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phố (bên cạnh những tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, năng lực và trình độ):

- Trưởng phòng Thanh tra tỉnh phải có khả năng làm Trưởng đoàn các Đoàn thanh tra và Tổ trưởng các Tổ thụ lý xác minh các vụ việc có quy mô rộng, tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị, lĩnh vực; có khả năng chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với công chức của cơ quan, của ngành; Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Trực tiếp hoặc tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, thanh tra viên làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Có thời gian công tác giữ chức vụ Phó trưởng phòng từ 03 năm trở lên và có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn của ngành thanh tra.

- Phó trưởng phòng Thanh tra tỉnh phải có khả năng làm Trưởng đoàn các Đoàn thanh tra và Tổ trưởng các Tổ thụ lý xác minh các vụ việc có quy mô vừa, tình tiết ít phức tạp nhưng liên quan đến nhiều đơn vị, lĩnh vực; Có khả năng xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công tác chuyên môn của ngành thanh tra.

- Chánh Thanh tra cấp sở phải có khả năng làm Trưởng đoàn các Đoàn thanh tra và Tổ trưởng các Tổ thụ lý xác minh các vụ việc có quy mô, tình tiết phức tạp liên quan đến nhiều đơn vị, lĩnh vực trong phạm vi quản lý của sở; Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng liên quan đến ngành thanh tra và lĩnh vực, ngành quản lý; Trực tiếp hoặc tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, thanh tra viên làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng liên quan đến lĩnh vực, ngành quản lý. Đồng thời, đã qua thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Chánh Thanh cấp sở và tương đương trở lên hoặc có thời gian công tác trong ngành thanh tra từ 05 năm trở lên.

- Chánh Thanh tra cấp huyện phải có khả năng làm Trưởng đoàn các Đoàn thanh tra và Tổ trưởng các Tổ thụ lý xác minh các vụ việc có quy mô vừa, tình tiết ít phức tạp nhưng liên quan đến nhiều đơn vị, lĩnh vực tại địa phương; Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, các giải pháp phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng liên quan đến ngành thanh tra và địa bàn quản lý; Trực tiếp hoặc tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, thanh tra viên làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quản lý. Đồng thời, đã qua thực tiễn công tác lãnh đạo từ cấp Phó Chánh Thanh tra huyện và tương đương trở lên hoặc có 05 năm trở lên công tác trong ngành thanh tra.

- Phó Chánh Thanh tra cấp sở, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện phải có khả năng làm Trưởng đoàn các Đoàn thanh tra và Tổ trưởng các Tổ thụ lý xác minh các vụ việc có quy mô vừa, tình tiết ít phức tạp; Có thời gian công tác trong ngành thanh tra từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) hoặc đang làm công tác quản lý tại các cơ quan Đảng, Nhà nước. Trong trường hợp người được xem xét bổ nhiệm không làm công tác quản lý tại các cơ quan Đảng, Nhà nước thì phải có ít nhất 03 năm (không kể thời gian tập sự) công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành phù hợp với công tác thanh tra./.

QA