Thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân, hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân được xác định là một trong những chức năng cơ bản của Thanh tra Công an nhân dân thuộc hệ thống Thanh tra Nhà nước. Đồng thời, hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân cũng phải tuân theo những quy định của Bộ Công an để đảm bảo phù hợp với đặc thù của lĩnh vực công tác công an. Do đó, công tác thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân có mối quan hệ mật thiết với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Năm 2005, để công tác thanh tra chuyên ngành ngày một chuyên sâu, Bộ Công an thành lập Phòng Thanh tra chuyên ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thuộc Thanh tra Bộ Công an. Bên cạnh nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, lĩnh vực, Phòng Thanh tra chuyên ngành - Thanh tra Bộ Công an còn trực tiếp tổ chức các cuộc thanh tra lớn, diện rộng với các ngành, các cấp, các lĩnh vực nhằm chấn chỉnh những sai phạm, sơ hở thiếu sót, những tồn tại và vướng mắc trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện pháp luật về an ninh, trật tự. Đồng thời, các cuộc thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân được tiến hành theo quy định của Thông tư số 06/2015/TT-BCA ngày 14/01/2015 Quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân. Việc ban hành quy trình tiến hành thanh tra chuyên ngành đã giúp cho hoạt động thanh tra chuyên ngành được thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thanh tra, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

leftcenterrightdel
 Thanh tra Bộ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 (Ảnh minh họa - Internet)

Theo đó, từ năm 2005 đến nay, lực lượng Thanh tra Công an nhân dân đã tiến hành triển khai 219 cuộc thanh tra chuyên ngành về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại 1.395 Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao; 277 cuộc thanh tra chuyên đề về bảo vệ bí mật nhà nước với 3.361 đối tượng thanh tra; 122 cuộc thanh tra chuyên ngành về thi hành án hình sự; 125 cuộc thanh tra chuyên ngành về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với Công an các đơn vị, địa phương và Ủy ban nhân dân các cấp; 99 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 241 Uỷ ban nhân dân cấp huyện, 970 Uỷ ban nhân dân cấp xã và Công an xã về việc thực hiện các quy định của pháp luật về Công an xã(*)… Đặc biệt trong thời gian gần đây, ngoài việc triển khai thanh tra các chuyên ngành diện rộng trên phạm vi toàn quốc ở các lĩnh vực nêu trên, Thanh tra Bộ Công an đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, trực tiếp cũng như phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tiến hành thanh tra chuyên ngành một số lĩnh vực có nhiều sai phạm trong quá trình tuân thủ pháp luật như: Lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự bao gồm: Kinh doanh dịch vụ lưu trú, kinh doanh dịch vụ bảo vệ, dịch vụ cầm đồ, karoke, vũ trường, mát-xa; lĩnh vực phòng, chống ma tuý; lĩnh vực quản lý cư trú, nhân khẩu hộ khẩu và quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài; lĩnh vực thực hiện quyền trẻ em tại các trường giáo dưỡng; thanh tra chuyên đề việc cấp bằng lái xe, kiểm tra xe quá tải… Kết quả thanh tra chuyên ngành đã đánh giá đúng ưu điểm, phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, vi phạm, sơ hở, thiếu sót, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, xuất phát từ nhiều lý do khách quan, chủ quan, song chủ yếu và tập trung ở một số nguyên nhân cơ bản như: Hệ thống các quy định pháp luật về nội dung hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân còn chưa đồng bộ, thiếu tính thống nhất, nhiều quy định còn chồng chéo, trùng lặp, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng các quy định pháp luật về an ninh, trật tự; Tổ chức bộ máy còn thiếu tính hệ thống, chủ động, độc lập tương đối cần thiết để đảm bảo tính khách quan, hiệu lực, hiệu quả trong quá trình hoạt động; Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác thanh tra chuyên ngành còn mỏng, một số cán bộ thanh tra kiêm nhiệm; Cơ chế phối hợp và sự chỉ đạo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân đối với các bộ, ban, ngành còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp; Ở một số đơn vị, địa phương nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các chủ thể thực hiện các quy định pháp luật về an ninh, trật tự còn hạn chế gây ảnh hưởng không nhỏ trong quá trình tiến hành các cuộc thanh tra cũng như việc thực hiện các kết luận thanh tra và xử lý các vi phạm; Nguồn lực vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh tra chưa được đảm bảo;...

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ của một cơ quan thanh tra nhà nước, lực lượng Thanh tra Công an nhân dân nói chung, Thanh tra chuyên ngành thanh tra Công an nhân dân nói riêng còn đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ đặc thù của lực lượng vũ trang giữ vai trò trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với những cơ hội là thách thức đến từ tác động mặt trái của quá trình hội nhập quốc tế đã và đang ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trong nước, đặt ra nhiệm vụ khó khăn cho toàn lực lượng Công an nhân dân và các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân. Để hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó, lực lượng Thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân cần phải tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân là hoạt động mang tính chất hành chính. Do đó, hoạt động này phải được thực hiện dựa trên một cơ sở pháp lý đầy đủ, bao gồm các quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân. Hoàn thiện pháp luật về thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân cần phải xem xét toàn diện, đầy đủ trên các nội dung sau: (1) Hoàn thiện các quy định về mô hình tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới của các đơn vị, địa phương trực thuộc Bộ Công an; (2) Hoàn thiện các quy định về đội ngũ cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân; (3) Hoàn thiện các quy định về đối tượng, phạm vi, nội dung, quy trình, thủ tục, biện pháp tiến hành thanh tra chuyên ngành; (4) Hoàn thiện các quy định về mối quan hệ phối hợp giữa các tổ chức thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân với các bộ, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình tiến hành các cuộc thanh tra; (5) Hoàn thiện, bổ sung các quy định về trách nhiệm, chế tài nhằm đảm bảo hoạt động thanh tra, đảm bảo thi hành yêu cầu, kiến nghị, kết luận quyết định xử lý về thanh tra cho hoạt động thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an ninh, trật tự.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động của thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân.

Hiện nay, tình hình an ninh, trật tự diễn biến hết sức phức tạp, cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới đe dọa an ninh mang tính chất phi truyền thống đang có xu hướng gia tăng, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, trong quá trình khảo sát, lập kế hoạch thanh tra, cán bộ thanh tra phải chủ động tổ chức tốt công tác nắm, dự báo tình hình hoạt động của công tác Công an, xác định chuyên đề thanh tra, đặc biệt là hoạt động thanh tra chuyên ngành diện rộng nhằm mục đích xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra phải cụ thể, sát với thực tiễn chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, kịp thời kiến nghị, đề xuất được những biện pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả. Ban hành quy trình chuẩn về xây dựng kế hoạch thanh tra cho Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương. Phương pháp, cách thức xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra phải được thiết kế quy trình chặt chẽ, có tính khoa học, tránh tình trạng chồng chéo về đối tượng, thời gian thanh tra. Kế hoạch phải phản ánh được nội dung, phương thức phối hợp hoạt động của các cơ quan có chức năng thanh tra, đảm bảo tính thống nhất, khoa học và đúng pháp luật. Tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài ngành Công an, của các bộ, ban, ngành nhằm bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Xây dựng một cơ chế hữu hiệu để theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch thanh tra. Thanh tra Bộ Công an cũng cần có quy định cụ thể về trách nhiệm để thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc và hình thức xử lý đối với tình trạng chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch thanh tra. Thường xuyên tổ chức hoạt động đánh giá, tổng kết nhanh chóng ngay khi kết thúc các cuộc thanh tra, đặc biệt đối với các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng để kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng các biện pháp khắc phục hiệu quả đối với các đơn vị, địa phương.

Ba là, kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để một tổ chức phát huy được sức mạnh tối đa phải có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, cơ cấu bộ máy hợp lý, quyền hạn tương xứng, chế độ trách nhiệm minh bạch và hệ thống chỉ huy, chỉ đạo thông suốt. Thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân vừa là một cơ quan thuộc hệ thống thanh tra nhà nước, vừa là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, do đó, tổ chức bộ máy của thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân phải được xây dựng theo cấp hành chính từ Bộ đến cấp huyện, đồng thời phù hợp với hệ thống tổ chức Công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an, trong thời gian tới, cần tập trung kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân tập trung, độc lập, thống nhất, tinh gọn đầu mối hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng cấp, từng đơn vị thanh tra chuyên ngành, có sự phân công, phân cấp khoa học, rành mạch, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, đúng khối lượng và tính chất công việc, tăng cường cho cơ sở, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” của toàn lực lượng Công an nhân dân. Tổ chức thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân phải tổ chức theo hướng chuyên sâu trên từng mặt công tác cơ bản: tham mưu chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra; trực tiếp thanh tra đối tượng thuộc thẩm quyền được phân cấp thanh tra chuyên ngành. Khắc phục tình trạng không vì nhiệm vụ mà vì con người lập ra tổ chức một cách tuỳ tiện dẫn tới những sai sót trong xây dựng tổ chức. 

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra viên chuyên ngành Công an nhân dân có chuyên môn, nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng.

Song song với việc kiện toàn, nâng cao vị thế tổ chức bộ máy thanh tra thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của công tác thanh tra. (1) Về công tác cán bộ, khâu đầu tiên là phải thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuyển chọn cán bộ thanh tra phải là người thực sự có đức, có tài, có triển vọng phát triển lâu dài trong công tác thanh tra với nguyên tắc “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”. Thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế tuyển chọn, có sự phối hợp hài hoà giữa 03 lứa tuổi (30 - 40, 40 - 50 và 50 - 60), đảm bảo tính kế thừa liên tục, tính chuyên sâu, đồng bộ kiến thức về các mặt công tác nghiệp vụ an ninh, cảnh sát,... kiến thức của các ngành liên quan tới công tác thanh tra chuyên ngành như tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, ngoại ngữ,... Khắc phục tình trạng đưa về thanh tra những cán bộ yếu kém về cả năng lực lẫn đạo đức; đồng thời có chế độ chính sách ưu đãi thoả đáng để thu hút cán bộ có chất lượng tham gia hoạt động công tác thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân. (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng là điều kiện không thể thiếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra ngang tầm đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ, khắc phục nguy cơ tụt hậu về trình độ, kiến thức trong xu thế khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, có nhiều vấn đề mới nảy sinh trong xã hội liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành trong quá trình đất nước đổi mới, hội nhập. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải xây dựng thành quy chế bắt buộc cho các cán bộ thanh tra viên chuyên ngành Công an nhân dân về từng mặt công tác chuyên sâu, về nghiệp vụ thanh tra, về các kiến thức cần thiết và đạo đức nghề nghiệp thanh tra bắt kịp với thực tiễn công tác. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục phẩm chất chính trị gắn với bồi dưỡng đạo đức cách mạng, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đào tạo, bồi dưỡng phải gắn chặt với việc quy hoạch cán bộ dự bị lãnh đạo, thực hiện đúng đắn chính sách bổ nhiệm theo quy hoạch đối với cán bộ có đủ tiêu chuẩn, có nhiều năm kinh nghiệm, được tín nhiệm, nhằm động viên khuyến khích cán bộ tích cực phấn đấu, gắn bó lâu dài với sự nghiệp thanh tra. (3) Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ làm công tác thanh tra và các Đoàn thanh tra, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật của các thanh tra viên trong quá trình thực thi công vụ. Đổi mới phương pháp đánh giá thanh tra viên chuyên ngành Công an nhân dân, xây dựng có hệ thống tiêu chí đánh giá cho từng vị trí công việc trong các cơ quan, đơn vị; kết hợp với phương pháp đánh giá như cho điểm, đánh giá chéo, đánh giá của cấp trên đối với nhân viên và ngược lại; kết hợp với phương pháp đánh giá từ phía các đối tượng thanh tra của các cuộc thanh tra chuyên ngành, từ phía người dân và xã hội để tăng thêm tính khách quan.

Năm là, tăng cường kết hợp hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của các chủ thể chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, trong quá trình tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực an ninh, trật tự cần kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thanh tra với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để phát huy vai trò chủ động của các bộ, ban, ngành, của các cấp chính quyền, tinh thần tự chủ, tự giác của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng thanh tra nói riêng và cho mọi chủ thể nói chung góp phần thực hiện tốt pháp luật về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Bởi khi có sự hợp tác giữa đối tượng thanh tra và cơ quan thanh tra cũng như sự đồng thuận, quan tâm ủng hộ của dư luận xã hội, của nhân dân sẽ là điều kiện thuận lợi giúp các cơ quan thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ, chức năng của mình, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân về quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.  

Sáu là, đảm bảo cơ sở vật chất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư - Cách mạng Công nghiệp 4.0 - một cuộc cách mạng sản xuất gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Cũng như các lĩnh vực khác, cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân phải có những thay đổi trong thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển, đẩy mạnh khoa học phân tích, quản lý và xử lý dữ liệu lớn, đổi mới mô hình quản lý, hoạt động theo hướng phục vụ thông minh, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. Để đạt được mục tiêu đó, việc nắm bắt, ứng dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật trở thành yếu tố có ý nghĩa quyết định không chỉ đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân mà đối với toàn bộ hoạt động quản lý nói chung. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân, cụ thể là việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng Internet, các phần mềm quản lý kế hoạch và kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra sẽ góp phần nâng cao năng lực quản lý, làm cho công tác thanh tra ngày càng minh bạch và hiệu lực hơn; góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và nguồn nhân lực hoạt động; hạn chế được tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra gây khó khăn cho các đối tượng thanh tra; giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công như lưu trữ cơ sở dữ liệu, kết quả thanh tra; thuận lợi cho công tác tra cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp, đáp ứng một cách hiệu quả, chính xác, khách quan và nhanh chóng của đặc thù phạm vi hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân với nội dung phong phú, đa ngành, đa lĩnh vực.

Mặt khác, cần đảm bảo trang bị các phương tiện làm việc, kinh phí cần thiết để đáp ứng được đòi hỏi của công việc. Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc góp phần tăng hiệu quả hoạt động của công sở; tăng năng suất lao động của cán bộ thanh tra; tăng cường thiết bị tiếp cận với thông tin hiện đại, tri thức mới cũng như thành tựu khoa học, công nghệ; từng bước hiện đại hoá phương tiện làm việc cho các hoạt động, đặc biệt là các thiết bị phục vụ cho quá trình tổ chức các hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an nhân dân./.  

 Trung úy, Ths. Nguyễn Thu Giang

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Chú thích:

(*) Số liệu tổng hợp các báo cáo: 50 năm Thanh tra Công an nhân dân, nxb CAND, năm 2017 tr.461-tr.491;Báo cáo số 2139/BC-BCA-V24; 2140/BC-BCA-V24 ngày 12/12/2017 của Thanh tra Bộ Công an; Báo cáo số 1763/BC-V24-P5 ngày 26/11/2014 của Thanh tra Bộ Công an; Báo cáo số 1910/BC-V24-P5 ngày  9/11/2016  của Thanh tra Bộ Công an…